(1)
Thompson, R. Te Puna Hut, Waikaremoana. ijara 1995, 3, 100-101.