(1)
Urbanowicz, S. J.; Panckhurst, M. D. "The Laugh". ijara 1995, 3, 118-121.