[1]
R. Thompson, “Te Puna Hut, Waikaremoana”, ijara, vol. 3, no. 3, pp. 100-101, Feb. 1995.